Most u Pasohlávek

Doprava po mostě přes Nové Mlýny je na semafory

Od soboty 5. května 2018 doprava u Pasohlávek na mostě, který je na hrázi mezi horním a středním jezerem Novomlýnských nádrží součástí silnice I/52 Brno – Mikulov – Vídeň, je převáděna se střídáním směru jízdy v jediném dopravním pruhu pomocí semaforů.

Krajský úřad v Brně o tomto omezení rozhodl na základě podkladů od Ředitelství silnic a dálnic ČR, které oznamují velmi špatný stavební stav nosné konstrukce mostu přes přelivný objekt hráze a jeho sníženou únosnost (normální zatížitelnost 13 tun, výhradní zatížitelnost 35 tun). Krajský úřad JMK odbor dopravy proto nařídil vytvořit v tomto místě pouze jeden jízdní pruh v šířce 4,5 m.

Jízda po mostě rychlostí pouze 40 km/h

Vozidla smějí jet po něm rychlostí pouze do 40 km/v hodině a zachovávat na něm rozestupy nejméně 25 metrů. Tím každé jedno pole mostu bude zatěžovat nejvýše jedno vozidlo. Vzhledem k tomuto opatření, které je podloženo výpočtem statika, není nutné v současné době omezovat hmotnost souprav běžných nákladních vozidel. Vjezd souprav s nadměrnou hmotností (vyšší než 48 tun) na most je možný pouze na základě povolení a posouzení statika.

Provoz zůstal zachován, ale ty kolony

Odbor dopravy krajského úřadu tímto opatřením umožňuje i přes sníženou únosnost mostu zachovat veškerý provoz včetně tranzitní nákladní dopravy na silnici I. třídy č. 52 a zejména nezatížit nákladní dopravou další města a obce v rámci objízdných tras. Silnice I/52 je dopravně významnou mezinárodní spojnicí a trasou transevropské silniční sítě (mezinárodní trasa E 461).

Opravy začnou v dubnu 2019

Doba dopravního opatření je v současné době stanovena do 30. dubna 2019 s ohledem na předpokládanou dobu zahájení opravy nosné konstrukce mostu. Přechodné dopravní značení však může být z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu v průběhu této doby změněno.

Jdi na vrch