Dotace 2019

325 milionů na dotace schválila Krajská rada

Rada Jihomoravského kraje na své schůzi 14. ledna 2019 schválila naprostou většinu dotačních programů, které byly určeny krajským rozpočtem na letošní rok. Na financování dotačních programů je celkem vyčleněno 325,3 milionu korun.

Mezi nejvýznamnější dotační programy patří: Vodohospodářské stavby – kanalizace, ČOV, vodovody (65 mil. Kč), Dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí (28 mil. Kč), Program rozvoje venkova (55 mil. Kč), Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu (35 mil. Kč), Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče (28,5 mil. Kč). Zachovány zůstanou také dotační programy v oblasti rozvoje cykloturistiky, volnočasových aktivit, protidrogové prevence, domácí hospicové péče a další.

„Do dotačních programů je letos naplánována přibližně stejná finanční částka, jako byl plán pro loňský rok. Více kraj hodlá investovat do podpory cykloturistiky, je připraven nový program na projekty rekonstrukcí orloven a sokoloven a třemi miliony navíc podpoříme dobrovolné hasiče v regionu – celkově tedy letos 28 milionů,“ řekl radní pro regionální rozvoj Petr Hýbler.

Podrobnosti o dotačních programech Jihomoravského kraje budou v následujících dnech zveřejněny na dotačním portálu JMK: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/. Ve většině případů bude možné podávat žádosti o poskytnutí dotace v termínu od 14. února do 1. března 2019. Průběžně lze také žádat o individuální dotace z rozpočtu kraje na rok 2019.

Schváleny byly tyto dotační programy:

 • Dotační program Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017-2020 (aktualizace 2019)
 • Dotační program Dotace obcím na zpracování územních plánů 2019
 • Dotační program „Zdravé municipality JMK 2019“
 • Dotační program na podporu pečujících osob pro rok 2019
 • Dotační program „Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi“ pro rok 2019
 • Dotační program „Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí“ pro rok 2019
 • Dotační program „Podpora přípravy rekonstrukcí historických sportovních zařízení tělocvičných jednot a obcí v Jihomoravském kraji v roce 2019“
 • Dotační program „Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2019“
 • Dotační program „Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2019“
 • Dotační program „Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 2019“
 • Dotační program „Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2019“
 • Dotační program „Podpora provozu venkovských prodejen v Jihomoravském kraji pro rok 2019“
 • Dotační program „Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň na území Jihomoravského kraje v roce 2019“
 • Dotační program „Podpora vinařství, vinohradnictví, ovocnářství a zelinářství v Jihomoravském kraji pro rok 2019“
 • Dotační program „Podpora včelařství v Jihomoravském kraji pro rok 2019“
 • Dotační program „Muzejní noci a noci kostelů v Jihomoravském kraji v roce 2019“
 • Dotační program „Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2019“
 • Dotační program „Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2019“
 • Dotační program EVVO 2019
 • Dotační program „Preventivní programy škol v roce 2019“
 • Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2019
 • Dotační program „Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2019“
 • Dotační program „Naplňování Koncepce podpory mládeže v Jihomoravském kraji“
 • Dotační program „Do světa!“ 2019
 • Dotační program na činnost národnostních menšin pro rok 2019
 • Dotační program Podpora sportu v Jihomoravském kraji v roce 2019

Kraj podpoří opravy historických sokoloven a orloven částkou 5 milionů korun.

Téměř pět milionů korun je vyčleněno pro nový dotační program Jihomoravského kraje na podporu přípravy rekonstrukcí historických sportovních zařízení tělocvičných jednot a obcí na jižní Moravě, který schválila krajská rada 14. ledna 2019.

„Tento dotační titul by měl řešit problém nedostatku finančních prostředků obcí a tělocvičných jednot na kvalitní zpracování projektové dokumentace respektující historickou hodnotu těchto budov.

Hlavním záměrem je smysluplně navázat na dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj určený na samotné rekonstrukce a zajistit tak přípravu kvalitních projektů, které umožní obnovu a zachování historické kvality budov sokoloven a orloven,“ uvedl náměstek hejtmana Jan Vitula.

Žadatelem může být pouze tělocvičná jednota nebo obec, která má v majetku historické sportovní zařízení. Výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat od 200 do 500 tisíc korun. V případě, že je žadatelem tělocvičná jednota činí minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních prostředků 10 % a v případě obce 30 % celkových uznatelných výdajů projektu.

V rámci krajského rozpočtu bylo na tento dotační program vyčleněno 4,8 milionu korun, lhůta pro podávání žádostí o dotaci bude od 14. února do 1. března 2019. Podrobnosti o dotačním programu budou zveřejněny na dotačním portálu Jihomoravského kraje https://dotace.kr-jihomoravsky.cz

P-I-R-@-T ™ - První Internetový Reklamní @genT. V reklamě pracuji už přes 17 let v různých velkých i menších firmách, články jsem psal komerční pro iDNES i netradiční pro brněnský tisk. Poslední dobou, pár let, již jen on-line. Jsem reklamní a marketingový poradce. Dělám weby, které jsou vidět. Dělám SEO, které pomáhá. [ View all posts ]

Jdi na vrch