Rozhovor: Stále více investorů hledá investice s pozitivním dopadem

Vítězem 4. ročníku soutěže Cena Atlas Copco Services, která hodnotila nejzajímavější tuzemské diplomové práce s ekonomickou tematikou, se stala Natálie Gríllusová, absolventka Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Porotu zaujala s diplomkou s názvem „Faktorové modely s využitím ESG jako risk faktoru“. Čemu se ve své práci věnovala a k jakým výsledkům dospěla? To prozrazuje v následujícím rozhovoru:

Navrhla jste vlastní model na oceňování aktiv, tedy hodnoty firem. Do tohoto modelu jste zahrnula i to, jak odpovědně se firmy chovají v environmentální a sociální oblasti, stejně jako v oblastech správy a řízení (faktory ESG). Jak si podle vašeho modelu stojí firmy ESG odpovědné vůči firmám ESG „neodpovědným“? Kterým se při vzájemném porovnání daří lépe, u kterých jejich hodnota roste více?

Odpověď na tuto otázku není tak jednoduchá a přímočará, jak se zdá. V rámci své diplomové práce jsem se pokusila sestavit model (složený z několika faktorů – nejen ESG), který by nejlépe zdůvodnil výnosy jednotlivých indexových portfolií. Každopádně rostoucí hodnoty koeficientů faktorů ESG/E/S/G se u jednotlivých portfolií všech modelů zvyšují, a podporují tak myšlenku, že společensky odpovědné společnosti by měly překonávat, resp. převyšovat společnosti s nižším hodnocením ESG.

Čím si tento rozdíl vysvětlujete?

Finanční trhy reagují na požadavky společnosti. Stále více investorů hledá investice s pozitivním dopadem na životní prostředí, spravedlivé postupy vůči zúčastněným stranám nebo odpovědné řízení podniků. S rostoucím zájmem o tento typ investic roste i hodnota společnosti, která se touto problematikou aktivně zabývá.

Na kolika firmách a v jakém časovém období jste Váš model zkoumala?

Analýza mé práce byla provedena na indexu FTSE 100 – konkrétně na 66 společnostech, které splnily všechny požadavky modelů – v období 2016–2020.

Laik by řekl, že nejvýhodnější pro firmy bude chovat se bezohledně a jít pouze za maximalizací zisku, tedy například drancovat zdroje, vykořisťovat zaměstnance, atd. Je tento předpoklad mylný?

Myslím, že tento názor už dávno neplatí. Můj názor je, že za společnostmi, kterým se dnes „daří“, nestojí jen spokojení akcionáři, jejichž hlavním zájmem je co největší zisk, ale i spokojené zainteresované strany, včetně zákazníků a zaměstnanců. Na trhu je dnes nespočet společností. Zaměstnanci a zákazníci si jednoduše vyberou atraktivnější možnost.

Myslíte si, že význam toho, jak se firmy v oblasti ESG chovají, v budoucnu ještě poroste?

Myslím, že ESG se stane jakýmsi standardem, zejména pro společnosti, jejichž finanční situace to umožňuje. Podniky, které se nechovají společensky odpovědně, budou čelit velkému konkurenčnímu tlaku, což může vést i k ekonomickým problémům.

Dal by se váš model ještě rozvinout, zlepšit? Případně jak?

Výsledky mé práce jsou specifické pro můj vzorek a mají samozřejmě několik omezení. Existuje tedy řada způsobů, jak by bylo možné mou analýzu rozšířit nebo vylepšit. Bylo by možné sledovat větší a diverzifikovanější počet společností, zvolit delší časové období, prozkoumat další trhy, přidat některé další faktory nebo se podívat na strukturu samotných hodnocení ESG.

 

FOTO: Atlas Copco

Jdi na vrch